ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงอัตราสะสมจำนวน 1,126 ราย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสมาชิกแจ้งลดอัตราสะสมจากเดิม 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.21 และ สมาชิกแจ้งเพิ่มอัตราสะสมจากเดิม 996 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.79